Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach stron internetowych Administratora.

I. Informacje ogólne

1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane za pośrednictwem serwisu www.ip-properties.pl w sytuacji dobrowolnego ich przekazania przez Państwa i wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie. Otrzymane informacje są przetwarzane w celach:
• odpowiedzi na zapytanie ofertowe,
• przekazania informacji o nowych ofertach,
• prowadzenia właściwej obsługi klienta,
• administracji danych klientów,
• administrowania serwisu i podniesienia jakości usług,
• celach marketingowych i prowadzenia badań rynku.

2. Zastrzeżenie dalszych postanowień niniejszego regulaminu dotyczących plików cookies i analogicznych technologii typu local storage, Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie:
• imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu,
• adresu zamieszkania, adresu doręczeń,
• danych dotyczących dokumentu tożsamości.

3. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.ip-properties.pl jest IP Properties sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-679 przy ul. Modzelewskiego 27/129 [Administrator].

II. Ochrona prywatności

1. Administrator przetwarza informacje dotyczące użytkowników serwisu www.ip-properties.pl w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO] oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1000), a także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

2. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi, co do zasady, zgoda użytkownika udzielana w toku składania zapytania za pomocą jednego z formularzy umieszczonych na stronie www.ip-properties.pl. Użytkownik w dowolnym momencie może odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych osobowych lub mailowo na adres: biuro@ip-properties.pl. Wycofanie zgody nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora może być realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody użytkownika.

4. Każdy Użytkownik ma prawo do wystąpienia do Administratora danych osobowych z żądaniem: przekazania pełnych informacji o przetwarzaniu danych osobowych; sprostowania danych osobowych; ich trwałego usunięcia; ograniczenia ich przetwarzania; przeniesienia ich danych osobowych – a Administrator danych osobowych spełni dane żądanie, jeżeli spełnione zostaną ustawowe przesłanki warunkujące skorzystanie z niego. Uprawnienia te mogą być realizowana przez użytkownika poprzez wysłanie żądania na adres siedziby Administratora danych osobowych lub na adres e-mail: biuro@ip-properties.pl.
W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.

5. Jeżeli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa, uprawniony jest do wniesienia, w każdym czasie, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

6. Zobowiązujemy się, że bez dodatkowej zgody, nie będziemy udostępniać Państwa danych osobowych firmom, ani osobom trzecim. Pracownicy firmy są zobowiązani do zachowania poufności i ochrony Państwa danych osobowych poprzez właściwe postanowienia umowne.

7. Strona internetowa nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www.ip-properties.pl takie jak adresy poczty elektronicznej, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia, nie powinny wysyłać żadnych informacji, ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

III. Cookies

1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

5. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
• pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach strony.

9. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu popularnych przeglądarek internetowej.